''ACNielsen ישראל '',
:


          Gravity                                                                                          

 

''ACNielsen ישראל '',
:


                                                  G               POV                                                         '                                                               g        BBDO                                           -                                        JWT                '